รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 65594
ปีงบประมาณ : 2564
รหัสทุนวิจัย :
ชื่อทุน : ทุนความร่วมมือไทย - เกาหลี NRCT-KETEP Joint Grant Call
รายละเอียด :
URL : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=8406
แหล่งทุน : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
หน่วยงานที่ประกาศทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2564
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 10 มีนาคม 2564 เวลา 00:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 30 เมษายน 2564 เวลา 17:00 น. 
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : - บาท
ประเภทโครงการที่รับ : โครงการวิจัย, แผนงานวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย, โครงการย่อย,
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : รับรองผ่านระบบ (5 พฤษภาคม 2564 เวลา 17:00 น.)
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: 1 ปี 0 เดือน