รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 65583
ปีงบประมาณ : 2564
รหัสทุนวิจัย : NRCT-MAG
ชื่อทุน : ทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียด :

การส่งข้อเสนอโครงการ

๑. ผู้เสนอขอรับทุน ส่งข้อเสนอโครงการผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) (http://nriis.nrct.go.th)

          ๑.๑ กรณีผู้เสนอขอรับทุน (อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต/นักศึกษา) เคยลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบแล้ว สามารถใช้บัญชีผู้ใช้งานเดิม หากยังไม่เคยลงทะเบียนผู้ใช้งาน ต้องลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบก่อน โดยดูรายละเอียดคู่มือการใช้งานระบบได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/Manual.aspx (การเลือกสังกัดของนิสิต/นักศึกษา กรณีทำงานแล้ว ให้เลือกสังกัดตามสถานที่ทำงาน กรณีอยู่ระหว่างการศึกษายังไม่ได้ประกอบอาชีพ ให้เลือกสังกัดเป็น “อื่นๆ”)

          ๑.๒ อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS โดยเป็นผู้เพิ่มหัวข้อวิทยานิพนธ์ และชื่อนิสิต/นักศึกษา พร้อมทั้งกรอกข้อมูลรายละเอียดข้อเสนอโครงการในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ครบถ้วน (หากอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้เพิ่มหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้นิสิต/นักศึกษา จะไม่สามารถกรอกรายละเอียดข้อเสนอโครงการได้)

          ๑.๓ นิสิต/นักศึกษา กรอกข้อมูลรายละเอียดข้อเสนอโครงการในส่วนของนิสิต/นักศึกษาให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบไฟล์ในรูปแบบ PDF ดังนี้

                    (๑) เอกสารแสดงการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์จากต้นสังกัด

                    (๒) โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Thesis proposal) ความยาวไม่เกิน ๒๐ - ๒๕ หน้า ไม่รวมบรรณานุกรม และไม่เป็นบทหนึ่งบทใดของวิทยานิพนธ์ (ไม่ระบุชื่อ - นามสกุล และสังกัดของผู้สมัคร)

                    (๓) แนวทางการสังเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยานิพนธ์กับประเด็นวิจัยที่สมัครรับทุน ความยาวประมาณ ๔ - ๗ หน้า (ไม่ระบุชื่อ - นามสกุล และสังกัดของผู้สมัคร)

                    กรณีการส่งข้อเสนอโครงการแบบกลุ่ม นิสิต/นักศึกษาร่วมกลุ่มต้องเขียนแนวทางสังเคราะห์เพียงหนึ่งฉบับ โดยให้มีเนื้อหาครอบคลุมวิทยานิพนธ์ของทุกคนในกลุ่ม (นิสิต/นักศึกษาร่วมกลุ่มแนบไฟล์เดียวกัน)

                    (๔) จดหมายรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา (Recommendation letter)

                    (๕) แผนการจัดกิจกรรมและแผนการใช้งบประมาณสนับสนุนการวิจัย

         ๑.๔ นิสิต/นักศึกษา ยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการมายังอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ยืนยันการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลา      ที่กำหนด (สถานะข้อเสนอโครงการเป็น “แหล่งทุนได้รับข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว” ในระบบ NRIIS)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เสนอขอรับทุนดำเนินการตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในฐานข้อมูลระบบ NRIIS ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อประกอบการพิจารณา

๒. จัดส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์และแนวทางการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ให้สำนักประสานงานโครงการฯ ภายในเวลาที่กำหนดทางไปรษณีย์เท่านั้น ตามที่อยู่

“โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ห้อง ๘๑๓ ชั้น ๘ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐”

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องรับรองว่าเอกสารที่ส่งให้สำนักประสานงานโครงการฯ เป็นชุดเดียวกันกับเอกสารที่ส่งในระบบ NRIIS ทุกประการ และนับให้วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสารทั้งในระบบ NRIIS และการส่งเอกสารด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทย กรณีส่งเอกสารไม่ตรงตามที่อยู่ข้างต้น จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการ

 

ทั้งนี้ เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่กำลังศึกษาอยู่ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะประกาศผลการพิจารณาทางเว็บไซต์ http://www.nrct.go.th และ http://nriis.nrct.go.th ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

URL : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8372
แหล่งทุน : ทุน วช.
หน่วยงานที่ประกาศทุน : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2564
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 15 มีนาคม 2564 เวลา 23:59 น. 
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : - บาท
ประเภทโครงการที่รับ : แผนงานวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย, โครงการย่อย
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : รับรองผ่านระบบ (18 มีนาคม 2564 เวลา 23:59 น.)
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: - ปี 12 เดือน