รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 65564
ปีงบประมาณ : 2564
รหัสทุนวิจัย :
ชื่อทุน : ระบบคมนาคมแห่งอนาคต: เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV component)
รายละเอียด :
URL : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=8376
แหล่งทุน : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
หน่วยงานที่ประกาศทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2564
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 3 มีนาคม 2564 เวลา 17:00 น. 
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : - บาท
ประเภทโครงการที่รับ : โครงการวิจัย, แผนงานวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย, โครงการย่อย,
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : รับรองผ่านระบบ (8 มีนาคม 2564 เวลา 17:00 น.)
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: 2 ปี - เดือน
ไฟล์แนบ :