รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 65552
ปีงบประมาณ : 2564
รหัสทุนวิจัย :
ชื่อทุน : ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว” ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” โปรแกรมที่ 15
รายละเอียด :

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal)

ภายใต้กรอบวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว”

แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”
โปรแกรมที่ 15 การพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ

 

กรอบการวิจัยและประเด็นโจทย์ที่ให้ความสำคัญ

โจทย์*

เป้าหมาย

  1. การวิจัยและพัฒนากลไกความร่วมมือระดับเมือง ทั้งกลไกภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคบริหารจัดการ เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ระหว่างระบบการผลิตในพื้นที่กับความต้องการและการบริโภคในเมือง
  2. การวิจัยและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (Prototype Area) เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการเชื่อมต่อระบบการผลิตกับความต้องการและการบริโภคในเมืองในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น ตลาดอาหารปลอดภัย ตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ เป็นต้น
  3. การวิจัยและพัฒนาระบบนิเวศ ทั้งการพัฒนาเชิงโครงสร้าง ระบบการผลิต ระบบการวิเคราะห์การลงทุน การพัฒนาคนและเครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว

 

-  องค์ความรู้ นวัตกรรมในการพัฒนาเมืองบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว

- เกิดกลไกเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาแบบต่าง ๆ อาทิ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และ กลไกทำให้เกิดการลงทุนเพื่อการพัฒนาเมืองบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว

- พื้นที่ต้นแบบ (Prototype Area) การพัฒนาเมืองบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว หรือ พื้นที่กลางเพื่อเรียนรู้และจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของผู้ประกอบการ เกษตรกร

- ข้อเสนอเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด

หมายเหตุ: *ชุดโครงการวิจัยต้องดำเนินโครงการตามโจทย์วิจัยทั้งหมด
 

กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
ขอบเขตเชิงพื้นที่และประเด็นสอดคล้องกับเป้าหมาย OKR ตามยุทธศาสตร์ อววน. ในแพลตฟอร์มที่ 4 โปรแกรมที่ 15 และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก ดังนี้

  • ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง นครสวรรค์  น่าน พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน
  • ภาคใต้ ได้แก่ กระบี่ ภูเก็ต ยะลา สุราษฎร์ธานี สงขลา
  • กรุงเทพและปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร
  • ภาคกลาง ได้แก่ สระบุรี พระนครศรีอยุธยา
  • ภาคตะวันตก ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี
  • ภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สกลนคร มุกดาหาร หนองคายอุดรธานี อุบลราชธานี เลย


กรอบงบประมาณและระยะเวลา
1) การจัดสรรงบประมาณ กรอบงบประมาณการสนับสนุนทุนวิจัย 2,000,000 – 5,000,000 บาทต่อชุดโครงการวิจัย ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการวิจัย
2) ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย 1 ปี 

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้เสนอขอรับทุน 
1) ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุน คือ สถาบัน/หน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานภาคเอกชน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระ ที่มีสถานที่ตั้ง/พื้นที่บริการ/ที่พำนัก อยู่ในพื้นที่เป้าหมายดำเนินงานวิจัย หากเป็นสถาบัน/หน่วยงานภายนอกพื้นที่เป้าหมายต้องมีการมีส่วนร่วมและมีความร่วมมือกับสถาบัน/หน่วยงานวิชาการในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้น
2) กรณีผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนเป็นภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ         สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อให้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2563

ช่วงเวลารับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal)   25 ธันวาคม 2563 - 18 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น.  (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. )
 

ช่องทางการยื่นข้อเสนอฯ  ผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/)

ข้อมูลเพิ่มเติม    เว็บไซต์หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ที่ https://www.nxpo.or.th/A และผ่านทาง Facebook ที่ https://www.facebook.com/PMUA.THAI
 

หมายเหตุ 

– สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. และทาง บพท. จะพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น)
-หน่วย บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข กรณีสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยต้นสังกัดหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอเชิงหลักการในเวลาที่กำหนดตามข้อ 10.4 และหากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ

URL :
แหล่งทุน : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
หน่วยงานที่ประกาศทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2564
งบประมาณรวม : 0.0000
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 25 ธันวาคม 2563 เวลา 00:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 18 มกราคม 2564 เวลา 17:15 น.
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : - บาท
ประเภทโครงการที่รับ : แผนงานวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย, โครงการย่อย
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : รับรองผ่านระบบ (21 มกราคม 2564 เวลา 17:00 น.)
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: 1 ปี - เดือน
ไฟล์แนบ :