รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 55535
ปีงบประมาณ : 2564
รหัสทุนวิจัย :
ชื่อทุน : การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ (มิติความมั่นคง)
รายละเอียด :

            สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ โดยขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน วช. ได้มุ่งเน้นการสนับสนุนให้เกิดการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม มาเข้ากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และมีชุดข้อมูลที่มีความพร้อมก่อนการนำไปถ่ายทอดขยายผลเพื่อพัฒนา/แก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม วช. จึงได้จัดทำโครงการการยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์มิติความมั่นคง ประจำปี ๒๕๖๔ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่มีความพร้อมนำสู่กระบวนการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง เพื่อมุ่งสู่การยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะความรู้ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

URL :
แหล่งทุน : ทุน วช.
หน่วยงานที่ประกาศทุน : กองประเมินผลจัดการความรู้การวิจัย (กปจ.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองประเมินผลจัดการความรู้การวิจัย (กปจ.)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2564
งบประมาณรวม : 0.0000
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 00:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 25 ธันวาคม 2563 เวลา 23:59 น.
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : 1,000,000 บาท
ประเภทโครงการที่รับ : โครงการวิจัย
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : รับรองผ่านระบบ (8 มกราคม 2564 เวลา 23:59 น.)
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: - ปี 12 เดือน