รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 55534
ปีงบประมาณ : 2564
รหัสทุนวิจัย :
ชื่อทุน : การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ (การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดำริ)
รายละเอียด :

         สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  และนวัตกรรม โดยมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ โดยขับเคลื่อนและผลักดัน ให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่ำงยั่งยืน วช. ได้มุ่งเน้น การสนับสนุน ให้เกิดการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม มาเข้ากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็น ระบบ และมีชุดข้อมูลที่มีความพร้อมก่อนการนำไปถ่ายทอดขยายผลเพื่อพัฒนา/แก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม วช. จึงได้จัดทำโครงการกำรยกระดับศักยภาพทรัพยำกรมนุษย์ตาม เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๔ (การพัฒนา ชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดำริ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่มีความพร้อมนำสู่ กระบวนการใช้ประโยชน์ โดยการน้อมนำหลักการพัฒนาตามแนวทางพระรำชดำริ ร่วมด้วยหลักการทรงงานและ การผสมผสานภูมิปัญญาและองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลผลิต การพัฒนาทักษะอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิต อันส่งเสริมให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งและยั่งยืนตามเป้าหมาย การพัฒนาประเทศและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

URL :
แหล่งทุน : ทุน วช.
หน่วยงานที่ประกาศทุน : กองประเมินผลจัดการความรู้การวิจัย (กปจ.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองประเมินผลจัดการความรู้การวิจัย (กปจ.)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2564
งบประมาณรวม : 0.0000
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 00:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 25 ธันวาคม 2563 เวลา 23:59 น.
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : 1,000,000 บาท
ประเภทโครงการที่รับ : โครงการวิจัย
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : รับรองผ่านระบบ (8 มกราคม 2564 เวลา 23:59 น.)
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: - ปี 12 เดือน