รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 55532
ปีงบประมาณ : 2564
รหัสทุนวิจัย :
ชื่อทุน : ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา
รายละเอียด :
URL : https://l.nrct.go.th/3nVoeuw
แหล่งทุน : ทุน วช.
หน่วยงานที่ประกาศทุน : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2564
งบประมาณรวม : 0.0000
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 00:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 28 ธันวาคม 2563 เวลา 23:59 น.
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : - บาท
ประเภทโครงการที่รับ : โครงการวิจัย
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : รับรองผ่านระบบ (7 มกราคม 2564 เวลา 23:59 น.)
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: - ปี - เดือน