รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 45527
ปีงบประมาณ : 2564
รหัสทุนวิจัย : RGJ2564
ชื่อทุน : ทุนโครงการ ป.เอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
รายละเอียด :

ดูรายละเอียดทุนได้ที่ https://1th.me/u5Xoz

URL : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6328
แหล่งทุน : ทุน วช.
หน่วยงานที่ประกาศทุน : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2564
งบประมาณรวม : 0.0000
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 18 ธันวาคม 2563 เวลา 16:30 น.
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : - บาท
ประเภทโครงการที่รับ : โครงการวิจัย
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : ไม่กำหนด
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: 5 ปี - เดือน