รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 45525
ปีงบประมาณ : 2564
รหัสทุนวิจัย : YTG2564
ชื่อทุน : ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
รายละเอียด :

ดูรายละเอียดทุนได้ที่ https://1th.me/u5Xoz

URL : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6328
แหล่งทุน : ทุน วช.
หน่วยงานที่ประกาศทุน : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2564
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:30 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 18 ธันวาคม 2563 เวลา 16:30 น. 
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : 1,000,000 บาท
ประเภทโครงการที่รับ : โครงการวิจัย
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : รับรองผ่านระบบ (18 ธันวาคม 2563 เวลา 16:30 น.)
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: 2 ปี - เดือน