รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 45499
ปีงบประมาณ : 2565
รหัสทุนวิจัย : -
ชื่อทุน : งบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด :
URL :
แหล่งทุน : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
หน่วยงานที่ประกาศทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ภารกิจระบบข้อมูลฯ)(หน่วยงานดูแลระบบ)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2565
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:30 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 9 ธันวาคม 2563 เวลา 18:45 น. 
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : - บาท
ประเภทโครงการที่รับ : โครงการวิจัย
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : ไม่กำหนด
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: 1 ปี - เดือน