รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 25466
ปีงบประมาณ : 2563
รหัสทุนวิจัย : 01
ชื่อทุน : การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนการขับเคลื่อนปลาสวยงาม
รายละเอียด :

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

เรื่อง การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนการขับเคลื่อนปลาสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2563

--------------------------------------

        ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 กำหนดให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การริเริ่ม ขับเคลื่อนและประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ ให้เกิดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพท์ที่ชัดเจน ตรงตามความต้องการและความจำเป็น

       ในการนี้ วช. จึงเห็นควรส่งเสริมการวิจัยและนัวตกรรมให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม “ปลาสวยงาม” ของประเทศ เพื่อให้เกิดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพท์ที่ชัดเจน ตรงตามความต้องการและจำเป็นของประเทศ โดยมีประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนการขับเคลื่อนปลาสวยงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีกรอบการวิจัย ดังนี้

        1) ปัญหาอุปสรรคการส่งออกปลาสวยงามไปยังประเทศคู่ค้า และแนวทางการแก้ไข

        2) ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่าเชิงพานิชย์ของสัตว์น้ำสวยงาม เช่น ปลากัด

        3) การศึกษาตลาด ทั้งในและต่างประเทศ

           - การศึกษาความต้องการของตลาดและกำลังการผลิต ในด้านปริมาณและชนิดพันธุ์

           - การศึกษาแล้วโน้มตลาดในอนาคต

       4) การวิจัยและนวัตกรรมระบบการเพาะเลี้ยงเชิงอุตสาหกรรมที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต

       5) การวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบการเลี้ยงปลาสวยงาม เช่น

           - อาหาร สมุนไพรและสารเคมี เพื่อรักษาโรคปลาสวยงาม เพิ่มความสวยงาม สีสัน สร้างภูมิคุ้มกัน เพื่มอัตราส่วนเพศให้ตรงความต้องการตลาด

           - ตู้ เครื่องให้อากาศ เครื่องกรองน้ำ เครื่องให้อาหาร และอื่นๆ เป็นต้น

       6) งานวิจัยด้านการการผลิตเพิ่มคุณภาพและปริมาณสำหรับเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม

       7) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง Brand Story ให้ปลาสวยงามไทย

           - Brand จากการสร้างอัตลักษณ์

           - Brand จากการสร้างคุณภาพ มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ

       8) การศึกษาและออกแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งระบบของ Ornamental fish Hub

           - การซื้อ ขาย และประมูล

           - แหล่งข้อมูล เกษตร และผู้ประกอบการ

การส่งข้อเสนอการวิจัย

1. ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอขอรับทุนฯ และรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.nrct.go.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2445 ต่อ 591

2. ให้ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nriis.nrct.go.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะ “ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRIIS) โดยระบบ NRIIS จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจารณา

กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ NRIIS กรุณาติดต่อ โทรศัพท์หมายเลข 0 2579 1370 - 9  ต่อ 607

3. ให้จัดทำข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมเป็นภาษาไทยตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยมีรายละเอียดครบทุกข้อ โดยใช้ Font Sarabun PSK ตัวหนังสือขนาด 16 และจัดส่งข้อเสนอโครงการที่ลงนามโดยหัวหน้าโครงการ พร้อมสำเนา จำนวน 7 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น ไปยัง วช. ตามที่อยู่ ดังนี้

                  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

                  ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านสัตว์เศรษฐกิจ

                  อาคาร วช.4 ชั้น 3 เลขที่ 196 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

4. วช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมของผู้ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยจะดำเนินการทำลายข้อเสนอดังกล่าวหลังเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณา

URL : https://www.nrct.go.th/fund/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-2563
แหล่งทุน : ทุน วช.
หน่วยงานที่ประกาศทุน : ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านสัตว์เศรษฐกิจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านสัตว์เศรษฐกิจ
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2563
งบประมาณรวม : 0.0000
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 20 มิถุนายน 2563 เวลา 00:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59 น.
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : - บาท
ประเภทโครงการที่รับ : โครงการวิจัย, แผนงานวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย, โครงการย่อย,
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : รับรองผ่านระบบ (31 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59 น.)
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: 3 ปี - เดือน
ไฟล์แนบ :