รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 25430
ปีงบประมาณ : 2564
รหัสทุนวิจัย : 9th e-ASIA JRP
ชื่อทุน : การรับสมัครทุนโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (FY2021) สาขาสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด :
URL : http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2285
แหล่งทุน : ทุน วช.
หน่วยงานที่ประกาศทุน : กองการต่างประเทศ (กกต.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2564
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:30 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 23:59 น. 
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : 3,000,000 บาท
ประเภทโครงการที่รับ : โครงการวิจัย
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : รับรองผ่านระบบ (1 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59 น.)
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: 3 ปี 0 เดือน