รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 25387
ปีงบประมาณ : 2563
รหัสทุนวิจัย :
ชื่อทุน : อุตสาหกรรมอาหาร
รายละเอียด :
URL : https://drive.google.com/open?id=1HGNOcOREF58M4dz-K8jHCbGPxmzMsVwS
แหล่งทุน : ทุน วช.
หน่วยงานที่ประกาศทุน : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2563
งบประมาณรวม : 0.0000
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 20 กันยายน 2562 เวลา 00:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 30 กันยายน 2563 เวลา 23:59 น.
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : - บาท
ประเภทโครงการที่รับ : โครงการวิจัย
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : ไม่กำหนด
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: - ปี - เดือน