รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 18108
ปีงบประมาณ : 2565
รหัสทุนวิจัย :
ชื่อทุน : การบริหารจัดการน้ำภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพและผลผลิตทางการเกษตร
รายละเอียด :
URL :
แหล่งทุน :
หน่วยงานที่ประกาศทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2565
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 18 มกราคม 2564 เวลา 00:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 5 มีนาคม 2564 เวลา 23:59 น. 
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน :
ประเภทโครงการที่รับ : โครงการวิจัย, ชุดโครงการวิจัย
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ :
การรับโครงการ :
ระยะเวลาไม่เกิน:
ไฟล์แนบ :