รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 15987
ปีงบประมาณ : 2565
รหัสทุนวิจัย :
ชื่อทุน : แผนงานวิจัยด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (TRL 4-8)
รายละเอียด :
URL :
แหล่งทุน :
หน่วยงานที่ประกาศทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2565
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 26 เมษายน 2564 เวลา 15:30 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 17:00 น. 
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน :
ประเภทโครงการที่รับ : โครงการวิจัย, ชุดโครงการวิจัย
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ :
การรับโครงการ :
ระยะเวลาไม่เกิน:
ไฟล์แนบ :