ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 1 : ครั้งที่ 8 (สำหรับนักวิจัย (สถานที่ ณ วช.))
รายละเอียด
วันที่จัด
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 (ลงทะเบียน 8.30-9.00)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
3
สถานที่จัด
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สมัครภายในวันที่
1/3/2561 23:59:00
วันที่ประกาศ
6/11/2560 9:40:24
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
41 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 41 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นายปรเมศวร์ พืชผักหวาน
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 6/11/2560 13:13:11 ทั่วไป
2 นางนุชจรินทร์ แจ่มสากล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 6/11/2560 13:18:52 ทั่วไป
3 นางธัญวรัตน์ กาจสงคราม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 15:48:08 ทั่วไป
4 นางกรองกาญจน์ กิ่งแก้ว
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 15:49:31 ทั่วไป
5 นางสาวภัทรวดี เก่งกว่าสิงห์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 15:58:28 ทั่วไป
6 นางสาวปัทมาพร จิตปรีดา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 21:02:05 ทั่วไป
7 นางอัจฉราวรรณ วัฒนหัตถกรรม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7/11/2560 17:32:38 ทั่วไป
8 นางจิตตกานต์ อินเที่ยง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7/11/2560 17:51:26 ทั่วไป
9 นางสาววันพร เข็มมุกด์
หญิง แจ้งยกเลิก นักวิจัย กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8/11/2560 10:38:01 ทั่วไป
10 สุทธินันต์ มีชอบธรรม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 9/11/2560 9:19:40 ทั่วไป
11 เบญจมาศ วันนาพ่อ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 9/11/2560 9:31:04 ทั่วไป
12 นายพิชญศักดิ์ พิชัย
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 9/11/2560 9:35:14 ทั่วไป
13 อัษฎาวุฒิ ทรัพย์เฉลิม
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 9/11/2560 11:10:16 ทั่วไป
14 นางชลีพร สมใจ
หญิง แจ้งยกเลิก นักวิจัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 9/11/2560 14:10:52 ทั่วไป
15 ปุณยนุช ฝางขันธ์
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 9/11/2560 15:22:34 ทั่วไป
16 นางจีระพรรณ สุริยงค์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 9/11/2560 15:47:32 ทั่วไป
17 ภัทรนภา สกุณวัฒน์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10/11/2560 10:22:23 ทั่วไป
18 นายวันชนะ ปิ่นแก้ว
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10/11/2560 11:06:09 ทั่วไป
19 สุทธิพร พิริยายน
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10/11/2560 15:06:23 ทั่วไป
20 รัฐกานต์ ศรีศิริ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10/11/2560 15:08:36 ทั่วไป
21 วราภรณ์ บุญเจียม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 10/11/2560 15:45:14 ทั่วไป
22 นางสุรีย์พร ธรรมิกพงษ์
หญิง แจ้งยกเลิก นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 13/11/2560 11:10:35 ทั่วไป
23 นางสาวผุสดี ภุมรา
หญิง แจ้งยกเลิก นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 13/11/2560 11:40:27 ทั่วไป
24 นายศิริวุฒิ ขวัญดี
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13/11/2560 13:28:06 ทั่วไป
25 นายพิสิฐ ภูมิคง
ชาย ส่งผู้แทนเข้าร่วม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13/11/2560 14:53:38 ทั่วไป
26 นางสาวสุภมาส ไข่คำ
หญิง ส่งผู้แทนเข้าร่วม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13/11/2560 15:09:03 ทั่วไป
27 วัจน์ บรรพโกสน
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 13/11/2560 15:26:53 มังสวิรัติ
28 วัลลภ ภุมรา
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 13/11/2560 16:33:37 ทั่วไป
29 นายบดินทร์ สายแสง
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 13/11/2560 16:39:15 ทั่วไป
30 นางสาวณัฐธิดา เดชมิตร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 13/11/2560 16:44:34 ทั่วไป
31 นายอุเทน ลาพิงค์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 14/11/2560 19:19:55 ทั่วไป
32 นายเกรียงไกร สุภโตษะ
ชาย แจ้งยกเลิก นักวิจัย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15/11/2560 11:06:03 ทั่วไป
33 กัญญารัตน์ เหล่าปิยะสกุล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 15/11/2560 11:15:38 ทั่วไป
34 นางสาวนิตาภา อินชัย
หญิง แจ้งยกเลิก นักวิจัย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 15/11/2560 11:20:06 ทั่วไป
35 นางสาวขนิษฐา นามี
หญิง แจ้งยกเลิก นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ 15/11/2560 17:30:19 ทั่วไป
36 นายณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล
ชาย ส่งผู้แทนเข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/11/2560 8:26:01 ทั่วไป
37 นางสาวกิ่งพิกุล ชำนาญคง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 5/3/2561 10:10:44
38 นางสาวประภาพร กล่ำโทก
หญิง ผู้แทน ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6/9/2561 18:32:48
39 นางสาวอรพรรณ ตั้งวิชัย
หญิง ผู้แทน นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6/9/2561 18:34:06
40 นางสาวเกศินี นามแดง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 6/9/2561 18:38:32
41 นางสาวบุษยมาศ เพชรทอง
หญิง ผู้แทน นักวิจัย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/9/2561 18:41:16

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*