ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 1 : ครั้งที่ 6 (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (สถานที่ ณ วช.))
รายละเอียด
วันที่จัด
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (ลงทะเบียน 8.30-9.00)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
3
สถานที่จัด
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สมัครภายในวันที่
1/2/2561 23:59:00
วันที่ประกาศ
6/11/2560 9:37:19
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
39 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 39 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นางสาวมาลัย สุวรรณผา
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 11:50:45 ทั่วไป
2 นางสาวเกศรา แก้วดี
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 11:51:14 ทั่วไป
3 มณีรัตน์ จอมพุก
หญิง ส่งผู้แทนเข้าร่วม หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 12:09:25 ทั่วไป
4 นางสาวปานวาด คำทิพย์โพธิ์ทอง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 6/11/2560 12:33:02 ทั่วไป
5 นิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล
ชาย ส่งผู้แทนเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 13:42:02 ทั่วไป
6 นางจินตนา บุญเสนอ
ชาย ส่งผู้แทนเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 13:59:44 ทั่วไป
7 นายภูริ วงศ์วิเชียร
ชาย แจ้งยกเลิก หัวหน้าหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 6/11/2560 14:26:36 ทั่วไป
8 นายกฤตนัย ขุนหาญ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 6/11/2560 14:46:53 ทั่วไป
9 นางสาวชัญญาภัค แก้วไทรท้วม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 6/11/2560 14:47:06 ทั่วไป
10 นายบรรจง สุรินทร์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 15:02:49 ทั่วไป
11 นายเกื้อกูล พิมพ์ดี
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 15:06:40 ทั่วไป
12 นายณัฐพล พ่อค้าช้าง
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 6/11/2560 15:08:08 ทั่วไป
13 นางสาว ปิยนันท์ โอ่คำ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 15:09:07 ทั่วไป
14 นางจิตรลดา สมรูป
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 16:03:45 ทั่วไป
15 นางสาวแสงดาว เดือนแจ่ม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 16:05:15 ทั่วไป
16 นายอานัตต์ ปิ่นทอง
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 16:08:47 ทั่วไป
17 นางสาวเตือนใจ สลับศรี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 16:26:54 ทั่วไป
18 นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 16:45:50 ทั่วไป
19 นางสาวพิชญา หอมหวล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 16:46:22 ทั่วไป
20 วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 16:59:07 ทั่วไป
21 นางสาวอรทัย ชูศรี
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กระทรวงสาธารณสุข 7/11/2560 9:09:16 ทั่วไป
22 นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 7/11/2560 9:27:14 ทั่วไป
23 นางสาวนวินดา ณ นคร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/11/2560 9:35:01 ทั่วไป
24 นางสาวจิราภรณ์ เพียซ้าย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/11/2560 10:01:15 ทั่วไป
25 นางสาวเยาวลักษณ์ ม่วงมี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 7/11/2560 10:05:35 ทั่วไป
26 นางสาวอุดาการ กุหลาบเหลือง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 7/11/2560 10:07:15 ทั่วไป
27 นายทรงธรรม สว่างนพ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/11/2560 10:48:55 ทั่วไป
28 นางสาววรรษิดา ภู่ชัย
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/11/2560 10:48:55 ทั่วไป
29 นางสาวอานันทพร ถึงแสง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ 7/11/2560 12:56:29 ทั่วไป
30 นางสาวปุญณชา สุริยะสาร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ 7/11/2560 13:15:50 ทั่วไป
31 นางสาวเสาวนีย์ ใจอารีย์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 7/11/2560 14:07:08 ทั่วไป
32 นางสาวรุ่งระวี กิ่งสวัสดิ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8/11/2560 13:58:52 ทั่วไป
33 นางสาวเบ็ญจา นิ่มนวล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 8/11/2560 14:50:31 ทั่วไป
34 นาง ปาริฉัตร พรมนุกูล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 15/11/2560 10:03:40 ทั่วไป
35 นางสาวปิติมา ถิรโชติชัยกุล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 15/11/2560 10:07:58 ทั่วไป
36 นางสาวจรรยานิตย์ ทองบริบูรณ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 16/11/2560 17:42:01 ทั่วไป
37 สุปรานี ลิ้มพวงแก้ว
ชาย ผู้แทน ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 6/9/2561 18:18:58
38 นางสาวกมลทิพย์ บุญรัตน์
ชาย ผู้แทน ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2/10/2561 18:30:46
39 รณิดา ฯ
หญิง ผู้แทน ผู้ใช้ทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2/10/2561 18:33:36

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*