ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 1 : ครั้งที่ 5 (สำหรับนักวิจัย (สถานที่ ณ วช.))
รายละเอียด
วันที่จัด
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (ลงทะเบียน 8.30-9.00)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
3
สถานที่จัด
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สมัครภายในวันที่
25/1/2561 23:59:00
วันที่ประกาศ
6/11/2560 9:35:06
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
40 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 40 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นายเฉลิม ภูศรีฤทธิ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6/11/2560 12:12:19 ทั่วไป
2 สุปรานี ลิ้มพวงแก้ว
หญิง ส่งผู้แทนเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 12:18:42 ทั่วไป
3 สีอรุณ แหลมภู่
ชาย แจ้งยกเลิก นักวิจัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 6/11/2560 13:41:02 ทั่วไป
4 นายอมรพล ช่างสุพรรณ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 15:45:04 ทั่วไป
5 อภิษฐา ช่างสุพรรณ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 17:30:15 ทั่วไป
6 นางสาวปนิดา บรรจงสินศิริ
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7/11/2560 9:05:37 ทั่วไป
7 นางราณี ซิงห์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 7/11/2560 10:13:32 ทั่วไป
8 นางสาวนารินทร์ จันทร์สว่าง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7/11/2560 11:12:18 ทั่วไป
9 นายธนวัฒน์ แก่นศักดิ์ศิริ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 7/11/2560 13:29:26 ทั่วไป
10 นายนัฐพล น้อยคำเมือง
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 8/11/2560 9:33:24 ทั่วไป
11 ศศิธร โชติวุฒิมนตรี
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 8/11/2560 15:43:51 ทั่วไป
12 อรปรียา ทรัพย์ทวีวัฒน์
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 8/11/2560 15:46:15 ทั่วไป
13 นายปองพล ชุษณะโชติ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 8/11/2560 15:48:35 ทั่วไป
14 นันท์นภัส ประสานทอง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 8/11/2560 15:49:31 ทั่วไป
15 นางสาววิริยาภรณ์ สุ่มสกุล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9/11/2560 8:53:55 ทั่วไป
16 นางสาวปทิตตา กรพิพัฒน์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9/11/2560 10:41:17 ทั่วไป
17 นายกฤตภาส จันจินา
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9/11/2560 10:56:59 ทั่วไป
18 ธีราพร เสรีพงศ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 9/11/2560 11:19:37 ทั่วไป
19 สรรเสริญ ศรีเหนี่ยง
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9/11/2560 11:32:24 ทั่วไป
20 นางสาววีนัส ปาลาเลย์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 9/11/2560 11:44:32 ทั่วไป
21 นางสาวพิสมัย ศรีเนตร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ 9/11/2560 11:44:45 ทั่วไป
22 ชุติมา อบเหลือง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 9/11/2560 11:45:01 ทั่วไป
23 นางเนตรนภาภรณ์ เพ็ชรผึ้ง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 9/11/2560 12:42:32 ทั่วไป
24 นางสาวภัทราวดี วัฒนสุนทร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9/11/2560 15:27:08 ทั่วไป
25 นายปิยวิทย์ เหลืองอร่าม
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ 9/11/2560 15:40:42 มังสวิรัติ
26 นายคณณัฏฐ์ บุณณ์มั่งมีปภา
ชาย แจ้งยกเลิก นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9/11/2560 15:41:43 ทั่วไป
27 นางสาวอรอุมา อึ้งประเสริฐภรณ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 10/11/2560 10:20:17 ทั่วไป
28 กสิณ รังสิกรรพุม
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ 10/11/2560 10:31:15 ทั่วไป
29 นางภาวิณี สุรอด
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10/11/2560 14:29:26 ทั่วไป
30 นางสาวกิ่งกมล ชูแก้ว
หญิง ไม่ได้เข้าร่วมแต่แจ้งเหตุผล นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 10/11/2560 16:22:04 ทั่วไป
31 นางสาววริศรา นนทฤทธิ์
หญิง ไม่ได้เข้าร่วมแต่แจ้งเหตุผล นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 10/11/2560 16:27:24 ทั่วไป
32 นิลรัตน์ โคตะ
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 10/11/2560 20:14:48 ทั่วไป
33 ฐิติรัตน์ บุญสวัสดิ์
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 13/11/2560 14:40:04 ทั่วไป
34 นางสาวกุลธิดา ครุฑ
หญิง Walk-in ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 6/9/2561 18:11:37
35 นางสาวสุพัตรา ภู่ซ้อน
หญิง Walk-in นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 6/9/2561 18:13:15
36 นางสาวอมรรัตน์ สังข์ธูป
หญิง Walk-in นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 6/9/2561 18:14:01
37 นายปรีชา พลรักษา
ชาย Walk-in นักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 6/9/2561 18:14:36
38 นางสาวปิยะนุช คำแว่น
หญิง Walk-in นักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 6/9/2561 18:15:13
39 นายทรงวิทย์ ดาเคน
ชาย Walk-in นักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 6/9/2561 18:15:49
40 นางสาวกมลทิพย์ บุญรัตน์
หญิง ผู้แทน นักวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/9/2561 18:27:30

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*