ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 1 : ครั้งที่ 3 (สำหรับนักวิจัย (สถานที่ ณ วช.))
รายละเอียด
วันที่จัด
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 (ลงทะเบียน 8.30-9.00)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
3
สถานที่จัด
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สมัครภายในวันที่
28/12/2560 23:59:00
วันที่ประกาศ
6/11/2560 9:29:56
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
36 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 36 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 อรภา สกุลพาณิชย์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 10:13:17 ทั่วไป
2 นางสาวพรรณทิพา บุรีรัตน์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6/11/2560 10:41:06 ทั่วไป
3 นายธัชวนนทน์ นันทนรานนท์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 11:07:29 ทั่วไป
4 นางสาวสุชาดา ทองซ้อนกลีบ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 6/11/2560 12:07:25 ทั่วไป
5 นายทศนัศว์ รัตนแก้ว
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6/11/2560 13:18:32 ทั่วไป
6 นางสาววิรดา จันทร์ลอย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 6/11/2560 13:18:35 ทั่วไป
7 นางสาววัชรี คตินนท์กุล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 13:34:54 ทั่วไป
8 นางวิสะนี เหนือเมฆิน
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 14:48:09 ทั่วไป
9 นางสาวเนาวพันธ์ ดลรุ้ง
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 15:04:15 ทั่วไป
10 นางธัญญา สิงห์โต
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 6/11/2560 15:28:08 ทั่วไป
11 นายเอกภพ นิ่มเล็ก
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 15:30:58 ทั่วไป
12 ณัฐวรรณ คำสุภาพ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 21:03:51 ทั่วไป
13 นางสุนทรี ศรีโกไสย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 7/11/2560 8:05:25 ทั่วไป
14 นางสาวนิรามัย ไตรยวงศ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7/11/2560 8:45:33 ทั่วไป
15 นางสาวมลฤดี โพธิ์ประดิษฐ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/11/2560 9:48:38 ทั่วไป
16 นายรุ่งธรรม ทาคำ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7/11/2560 11:50:15 ทั่วไป
17 นางสาววรัญญา วรดุลยพินิจ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 7/11/2560 13:50:15 ทั่วไป
18 นางสาววรปภา ตรีสุภรัชต์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 7/11/2560 13:50:25 ทั่วไป
19 นายสุนทร คล้ายสุบรรณ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 7/11/2560 14:08:04 ทั่วไป
20 นายอัมรินทร์ พิมพ์หนู
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7/11/2560 15:11:03 ทั่วไป
21 นางสาวปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 7/11/2560 15:34:12 ทั่วไป
22 ชนบดี จุฑามณี
ชาย ส่งผู้แทนเข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7/11/2560 15:54:41 ทั่วไป
23 อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 7/11/2560 22:11:45 ทั่วไป
24 ฉัตรชัย ปรีชา
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 7/11/2560 23:15:24 ทั่วไป
25 นางสาวมณฑิรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ 8/11/2560 10:04:04 ทั่วไป
26 นางสาวมาลิน เศวตกิติธรรม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ 8/11/2560 10:06:48 ทั่วไป
27 นางสาวสุภาพร วรรณสันทัด
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 8/11/2560 14:54:25 ทั่วไป
28 นางสาวสุอารี มั่งมี
หญิง แจ้งยกเลิก นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ 8/11/2560 16:42:06 ทั่วไป
29 นางสาวอุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 8/11/2560 20:19:59 ทั่วไป
30 นางสาวอภิวรรณ ณัฐมนวรกุล
หญิง แจ้งยกเลิก นักวิจัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 9/11/2560 10:47:09 ทั่วไป
31 นางสาวพิจิตรา จันทร์พ่วง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9/11/2560 10:47:36 ทั่วไป
32 นางเบญจวรรณ คงรวย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9/11/2560 10:48:35 ทั่วไป
33 จีรพิชญ์ สุขปรีดี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 9/11/2560 10:58:53 ทั่วไป
34 นายเจษฎา รัตโณภาส
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9/11/2560 15:08:47 ทั่วไป
35 นางสาวสุธีรา ศรีสมัย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 29/11/2560 15:52:19 ทั่วไป
36 นายสมศักดิ์ จัตตุพรพงษ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 4/12/2560 14:28:22 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*