ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 1 : ครั้งที่ 1 (สำหรับประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (สถานที่ ณ วช.))
รายละเอียด
วันที่จัด
15 ธ.ค. 2560 (ลงทะเบียน 8.30-9.00)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
41
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
10
สถานที่จัด
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สมัครภายในวันที่
4/1/2561 0:00:00
วันที่ประกาศ
6/11/2560 9:25:19
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
41 (สูงสุด 41 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 41 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นางสาวศิริประภา วงศักดา
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 9:29:02 ทั่วไป
2 นางสาวอรวรรณ ผดุงรัชดากิจ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 6/11/2560 9:30:55 ทั่วไป
3 นางสาวเกษรินตร์ ห่านประเสริฐ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 6/11/2560 9:33:40 ทั่วไป
4 นางสาววีรนุช กูบโคกกรวด
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 9:34:15 ทั่วไป
5 นางสาวกุลธิดา สุขมาก
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 6/11/2560 9:35:31 ทั่วไป
6 นางสาววรรณิภา บรรลังก์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 6/11/2560 9:37:51 ทั่วไป
7 นายเสนีย์ เพ็ชรนิล
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 6/11/2560 9:38:45 ทั่วไป
8 นางกาญจนา มูลอาจ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 9:43:52 ทั่วไป
9 นายจักรกฤษณ์ ศรีทองดี
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 6/11/2560 9:44:20 ทั่วไป
10 นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 9:50:20 ทั่วไป
11 นายณัฏฐภัค ฉินทกานนท์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 9:51:55 ทั่วไป
12 นางสรวงสรรค์ ทาเวียง
หญิง ส่งผู้แทนเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6/11/2560 9:54:40 ทั่วไป
13 นางสาวนงลักษณ์ ขันตี
หญิง ส่งผู้แทนเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6/11/2560 9:55:15 ทั่วไป
14 นายสุรศักดิ์ สิงสุข
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 9:55:48 ทั่วไป
15 นางสาววิศณี อ่วมแจ้ง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 9:57:17 ทั่วไป
16 นายนราธิป ถาวรประเสริฐ
ส่งผู้แทนเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6/11/2560 9:58:00 ทั่วไป
17 นางสาวสายนที ทุมมา
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 10:04:41 ทั่วไป
18 นางสาวอาภา วงศ์จินดา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 10:04:58 ทั่วไป
19 นางสาวอรวรรณ วัฑฒนะพงศ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 10:35:41 ทั่วไป
20 นางสาวเสาวณิต อุดมเวชสกุล
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 10:36:19 ทั่วไป
21 นายจรรยา แผนสมบูรณ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานอิสระของรัฐ 6/11/2560 10:43:25 ทั่วไป
22 นางสุรัสวฎี อัคนิพัชร
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 10:50:44 ทั่วไป
23 นางสาวสุมาลี ระหว่างบ้าน
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 10:50:53 ทั่วไป
24 นางสาวอัญชลี ศุภสกุลชัย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานอิสระของรัฐ 6/11/2560 10:52:13 ทั่วไป
25 นายพรชัย วงศ์วาสนา
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 10:54:33 ทั่วไป
26 นางธัชนันท์ แดงกนิษฐ์ สิทธิวรนันท์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 6/11/2560 10:56:05 ทั่วไป
27 นายจิตรภานุ อินทวงศ์
ชาย ส่งผู้แทนเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 11:01:29 ทั่วไป
28 นางสาววรินทร์ธนัน ดวงจันทร์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6/11/2560 11:03:17 ทั่วไป
29 นายกฤษฎา ทัศนานุกุลกิจ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6/11/2560 11:05:37 ทั่วไป
30 นางสาวสุวพิชญ์ อมรชินวิวัฒน์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 11:18:07 ทั่วไป
31 นางสาวสุนารี วิลิต
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กระทรวงศึกษาธิการ 6/11/2560 11:21:15 ทั่วไป
32 นายธีรดา จิตต์แทนคุณ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 6/11/2560 11:23:53 ทั่วไป
33 นางสาววิไลพร น้อยบุรี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6/11/2560 11:55:24 ทั่วไป
34 นางสาวอิศริยา ทิพยวัฒน์
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/11/2560 13:39:55 ทั่วไป
35 นางสาวพิกุลทอง นักทำนา
หญิง ส่งผู้แทนเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กระทรวงศึกษาธิการ 7/11/2560 15:41:28 ทั่วไป
36 นางสาวประภาศรี ปัญญาวชิรชัย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 8/11/2560 15:26:51 ทั่วไป
37 นางสาวรัฐชิตา พิมพ์บึง
หญิง ผู้แทน ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3/1/2561 9:37:32 ทั่วไป
38 นางสาววรกร อินคง
ชาย ผู้แทน ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3/1/2561 9:46:32 ทั่วไป
39 นายปรีชา ขำคำ
ชาย ผู้แทน ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3/1/2561 9:51:08 ทั่วไป
40 นางสาวปทุมทิพย์ สังขพันธุ์
หญิง ผู้แทน ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กระทรวงศึกษาธิการ 3/1/2561 10:21:25 ทั่วไป
41 นายปิยวิทย์ เหลืองอร่าม
ชาย ผู้แทน ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ 3/1/2561 10:28:22 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*