รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 4092
ปีงบประมาณ : 2552
รหัสทุนวิจัย : NRCT2552
ชื่อทุน : ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2552 (สำหรับโครงการที่เข้าใหม่)
รายละเอียด :

สำหรับให้หน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปี 2552 กรอกข้อมูลเข้าเพิ่มเติม ในกรณีที่มีโครงการที่ไม่ผ่านขั้นตอน Pre Proposal Evaluation

URL :
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงานที่ประกาศทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ภารกิจระบบข้อมูลฯ)(หน่วยงานดูแลระบบ)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2552
งบประมาณรวม : 0.0000
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 1 กันยายน 2551 เวลา 00:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 31 สิงหาคม 2563 เวลา 23:59 น.
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : - บาท
ประเภทโครงการที่รับ :
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : ไม่กำหนด
การรับโครงการ : โครงการวิจัย
ระยะเวลาไม่เกิน: - ปี - เดือน