ระบบ NRIIS ได้ยกเลิกการใช้งานระบบผ่านโดเมน nriis.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เข้าระบบ NRIIS ได้ที่เว็บไซต์ https://nriis.go.th