รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 25458
ปีงบประมาณ : 2563
รหัสทุนวิจัย : 02
ชื่อทุน : ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด :

ทุนนี้เปิดให้เฉพาะผู้ที่ได้รับการทาบทามให้เขียนข้อเสนอโครงการเท่านั้น

โดยผู้ที่เข้าข่ายได้รับทุน ต้องกรอข้อมูลข้อเสนอโครงการในระบบ National Research and Innovation Information System (NRIIS) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดย

1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เขียนข้อเสนอโครงการเป็นภาษาอังกฤษ และกลุ่มสาขาสาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เขียนข้อเสนอเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย

1. มีการทบทวนเอกสารที่มีการตีพิมพ์ (literature review) แล้วอย่างครบถ้วนและครอบคลุมอย่างละเอียดเพื่อทำให้เชื่อได้ว่าโครงการที่เสนอเป็นการวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ และมีความสำคัญอย่างแท้จริง ไม่เป็นการวิจัยซ้ำกับองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว

2. มีการนิยามปัญหาและจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนและมีเหตุผลแสดงว่าเป็นการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ตามโครงการที่เสนอซึ่งจะเป็นประโยชน์ขั้นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ

3. ผลงาน (output) จากทุนวิจัยประเภทนี้ คือ รายงานผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีระบบตรวจสอบคุณภาพของต้นฉบับอย่างเข้มงวด หรือผลงานวิจัยที่นำไปจดสิทธิบัตรและจำนวนนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนา รวมทั้งหลักฐานที่แสดงถึงการพัฒนาความเข้มแข็งของนักวิจัยและทีมงาน ได้แก่ หลักฐานแสดงความเชื่อมโยงหรือความร่วมมือกับนักวิจัยระดับนานาชาติ และหลักฐานแสดงความเหนียวแน่นและต่อเนื่องของทีมงาน

4. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวงเงินรวม 7.5 ล้านบาท (2.5 ล้านบาท/ปี) และกลุ่มสาขาสาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวงเงินรวม 6 ล้านบาท (2.0 ล้านบาท/ปี) ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี

5. ทุนนี้ไม่มีค่าตอบแทนสถาบัน เพราะถือเป็นทุนวิจัยที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งของการวิจัยให้แก่สถาบันอยู่แล้ว

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ พรรนิดา สิงห์ทอง โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 412, 413

URL :
แหล่งทุน : ทุน วช.
หน่วยงานที่ประกาศทุน : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2563
งบประมาณรวม : 0.0000
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 21 เมษายน 2563 เวลา 00:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 23:59 น.
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : 7,500,000 บาท
ประเภทโครงการที่รับ : โครงการวิจัย, แผนงานวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย, โครงการย่อย,
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : รับรองผ่านระบบ (1 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59 น.)
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: 3 ปี - เดือน