เข้าสู่ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ประกาศข่าว

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1 - 3...
16 ตุลาคม 2563

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานสำคัญ... 6 ตุลาคม 2563

ผลการพิจารณาข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโคว...
21 กันยายน 2563

รับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021) ในประเด็นเรื่อง... 10 กันยายน 2563

ข้อมูลผู้ประสานงาน ภารกิจพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงว...
24 สิงหาคม 2563

อ่านทั้งหมด
ทุนวิจัยที่เปิดรับ
ทุน วช. : ปีงบประมาณ 2564
10 กันยายน 2563 เวลา 09:30 น. - 22 ตุลาคม 2563 เวลา 23:59 น.
กองการต่างประเทศ (กกต.)
ทุน วช. : ปีงบประมาณ 2564
10 กันยายน 2563 เวลา 09:30 น. - 22 ตุลาคม 2563 เวลา 23:59 น.
กองการต่างประเทศ (กกต.)
ทุน วช. : ปีงบประมาณ 2564
10 กันยายน 2563 เวลา 09:30 น. - 22 ตุลาคม 2563 เวลา 23:59 น.
กองการต่างประเทศ (กกต.)
สารสนเทศประจำไตรมาส ด้วย Business Intelligence

สถิตินักวิจัยปี 2563 ไตรมาส 4


2 ตุลาคม 2563 171

นักวิจัยดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ


2 ตุลาคม 2563 124

นักวิจัยดำเนินการด้าน Zero Waste


2 ตุลาคม 2563 129

นักวิจัยดำเนินการด้านสัตว์เศรษฐกิจ


30 มิถุนายน 2563 759

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านพลังงาน


30 มิถุนายน 2563 813

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมใหม่


30 มิถุนายน 2563 829